ActionScript

ActionScript – oparty na ECMAScripcie obiektowy język programowania, używany w Adobe Flash do sterowania animacjami oraz w Adobe Flex do tworzenia Rich Internet Application.

Agile

Jest to metodyka zarządzania projektem oparta na dyscyplinie. Zakłada częste inspekcje wymagań i rozwiązań wraz z procesami adaptacji (zarówno specyfikacji jak i oprogramowania). Kolejne etapy wytwarzania oprogramowania zamknięte są w iteracjach, w których za każdym razem przeprowadza się testowanie wytworzonego kodu, zebranie wymagań, planowanie rozwiązań itd. Metoda nastawiona jest na szybkie wytwarzanie oprogramowania wysokiej jakości.

AJAX

AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, Asynchroniczny JavaScript i XML) – technologia tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML.

Android

System operacyjny dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety PC i netbooki. Android jest rozwijany przez Google i oparty na jądrze Linuksa oraz oprogramowaniu na licencji GNU. System ten zrzesza przy sobie dużą społeczność deweloperów piszących aplikacje ("apps"), które poszerzają funkcjonalność urządzeń.

API

API (ang. Application Programming Interface) — interfejs programowania aplikacji, interfejs programu użytkownika – specyfikacja procedur, funkcji lub interfejsów umożliwiających komunikację z biblioteką, systemem operacyjnym lub innym systemem zewnętrznym w stosunku do aplikacji korzystającej z API.

Dobry interfejs API tworzony jest nie tylko z myślą o ułatwieniu procesu tworzenia oprogramowania programistom poprzez dobrą dokumentację oraz ukrycie szczegółów implementacyjnych, ale także z myślą o użytkowniku, dzięki zagwarantowaniu podobnego interfejsu wszystkim aplikacjom opartym o dany API.

ASP

ASP (ang. Active Server Pages) to technologia firmy Microsoft służąca tworzeniu dynamicznych stron WWW wykonywanych po stronie serwera, oparta o jeden z dostępnych języków skryptowych.
Dokumenty ASP składają się z dwóch elementów: kodu programu i kodu HTML lub XHTML
Przeważająca większość stron ASP jest tworzona przy wykorzystaniu języka VBScript, skutecznie promowanego przez Microsoft jako najlepszego do tego celu.
Następcą tej technologii jest ASP.NET, czyli technologia tworzenia dynamicznych stron internetowych po stronie serwera, działająca w oparciu o technologię .NET i kod zarządzany.

CGI

CGI (ang. Common Gateway Interface) to znormalizowany interfejs, umożliwiający komunikację pomiędzy oprogramowaniem serwera WWW a innymi programami znajdującymi się na serwerze. Zazwyczaj program serwera WWW wysyła do przeglądarki statyczne dokumenty HTML. Za pomocą programów CGI można dynamicznie (na żądanie klienta) generować dokumenty HTML uzupełniając je np. treścią pobieraną z bazy danych.

Programy CGI są często pisane w językach interpretowalnych takich jak Perl, przez co nazywa się je także skryptami CGI.

Cloud computing

Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania opartym na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność oprogramowania jest tu rozumiana jako oferowana usługa. Wyklucza to konieczność zakupu licencji oraz konieczności instalowania czy administracji oprogramowaniem, a przede wszystkim odciąża od zakupu sprzętu i oprogramowania. Termin "chmura obliczeniowa" związany jest z pojęciem wirtualizacji - wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, które "podążają" za potrzebami użytkowników.

CMS

System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.

CSS

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.

Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) (X)HTML lub XML. Można w ten sposób opisać wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację elementów dokumentów internetowych, takie jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy, odstęp międzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu względem innych elementów bądź okna przeglądarki. Wykorzystanie arkuszy stylów daje znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie, niż oferuje sam (X)HTML.

DBMS

System zarządzania bazą danych, SZBD (ang. Database Management System, DBMS) nazywany też serwerem baz danych, SBD to oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania komputerowymi bazami danych. Systemy baz danych mogą być sieciowymi serwerami baz danych lub udostępniać bazę danych lokalnie.
Większość obecnie spotykanych systemów działa w trybie klient-serwer, gdzie baza danych jest udostępniana klientom przez SZBD będący serwerem. Serwer baz danych może udostępniać dane klientom bezpośrednio lub przez inny serwer pośredniczący (np. serwer WWW lub aplikacji).

Systemy bazy danych w architekturze klient-serwer to m.in.: DB2, Informix Dynamic Server, Firebird, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL.

DHTML

Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) jest to umowna nazwa dla technik służących do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML umożliwiających interakcję strony www z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych.

Dynamicznym HTML-em bardzo często mylnie nazywa się technologie umożliwiające dynamiczne generowanie dynamicznych stron WWW.

W skład DHTML wchodzą technologie takie jak (X)HTML, DOM, CSS, SVG (i inne aplikacje XML-a), rozszerzenia przeglądarek (np. w postaci filtrów) i JavaScript (lub inny język skryptowy działający po stronie przeglądarki stron WWW), który jest najistotniejszy, ponieważ dzięki niemu można „wprawić w ruch” pozostałe technologie.

DOM

Obiektowy model dokumentu (Document Object Model, DOM) – sposób reprezentacji złożonych dokumentów XML i HTML w postaci modelu obiektowego. Model ten jest niezależny od platformy i języka programowania.

Standard W3C DOM definiuje zespół klas i interfejsów, pozwalających na dostęp do struktury dokumentów oraz jej modyfikację poprzez tworzenie, usuwanie i modyfikację tzw. węzłów (ang. nodes).

Dla większości języków programowania istnieją biblioteki obsługujące DOM dla plików XML. Najbardziej zaawansowane z nich to Apache Xerces i MS XML. Standard W3C definiuje interfejsy DOM tylko dla języków JavaScript i Java.

E-commerce

Handel elektroniczny (zwany też e-commerce), to rozmaite procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji finansowej. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe.
W skład e-commerce wchodzi sprzedaż towarów i usług, przyjmowanie i potwierdzanie zamówień oraz obsługa płatności bezgotówkowych. Jedną z dziedzin elektronicznego handlu jest m-commerce, stosujący mobilne urządzenia komputerowe.

Ekstranet

Ekstranet (ang. extranet) to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. Przeważnie sieć taka występuje w firmach. W ten sposób klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować.

ERP

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning)
ERP jest to określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.
Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

Excel

Microsoft Office Excel, arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS.

Flash

Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Pliki Flash są najczęściej wykorzystywane do reklam internetowych, internetowych prezentacji i animacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.

Hosting

Hosting to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni.
Jeszcze prościej mówiąc polega to na "zarezerwowaniu" / oddaniu do dyspozycji: określonej objętości dysku twardego, maksymalnej ilości danych do przesłania przez łącza internetowe serwerowni, usług obsługiwanych przez serwerownię (w zakresie zależnym od specyfiki usługi, np. udostępnienie bazy danych z określeniem maksymalnej jej objętości), maksymalnego stopnia obciążenia serwerowni przez usługi.

Z punktu widzenia dostawcy takich usług polega to głównie na dbaniu o stałe, poprawne działanie dysków i połączenie serwera z Internetem.

HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) – dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje. W składni języka HTML wykorzystuje się znaczniki opatrzone z obu stron nawiasami ostrokątnymi.

Język HTML umożliwia, do pewnego stopnia, zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, a także osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML. Zaleca się zrezygnowanie z wykorzystywania znaczników opisujących wygląd strony na rzecz kaskadowych arkuszy stylów CSS.

Ważną cechą języka, która wyraźnie przyczyniła się do rozpowszechnienia sieci WWW jest niezależność od systemu operacyjnego oraz parametrów sprzętowych komputera, na którym strony te będą oglądane.

iOS

System operacyjny Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch oraz iPad.

iPad

Jest to opracowany przez firmę Apple tablet - przenośny komputer osobisty wzorowany na notebookach, ale z dotykowym ekranem.

iPhone

Jest to smartfon opracowany przez firmę Apple Inc., oparty na systemie operacyjnym iOS. iPhone pełni funkcje telefonu komórkowego, platformy rozrywkowej i komunikatora internetowego. Urządzenie posiada także wbudowaną przeglądarkę internetową Safari Mobile umożliwiającą przeglądanie niektórych zasobów sieciowych.

JAVA

Java to obiektowy język programowania stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest językiem tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną. Język cechuje się silnym typowaniem. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (duża część składni i słów kluczowych).

JavaScript

JavaScript(JS) - obiektowy skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.

Joomla

Joomla! - rozprowadzany na zasadach wolnego oprogramowania system zarządzania treścią napisany w języku PHP, wykorzystujący bazę danych MySQL.
Joomla! jest pochodną popularnego systemu Mambo.

MVC

MVC (ang. Model-View-Controller) - Model-Widok-Kontroler to architektoniczny wzorzec projektowy w informatyce, którego głównym założeniem jest wyodrębnienie trzech podstawowych komponentów aplikacji: modelu danych, interfejsu użytkownika i logiki sterowania w taki sposób, aby modyfikacje jednego komponentu minimalnie wpływały na pozostałe. Czasem, w odniesieniu do MVC stosuje się nazwę "modelu trójwarstwowego".
Wzorzec Model-Widok-Kontroler jest często także używany we frameworkach do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych.

MySQL

MySQL (wym. maj es-kiu-el) - wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL cieszy się opinią jednego z szybszych serwerów bazodanowych, dzięki czemu nadaje się jako serwer dla często odwiedzanych witryn WWW. MySQL zawiera wsparcie dla replikacji bazy danych (w trybie master-slave) i wielojęzyczności – każda tabela, a nawet każde pole może mieć własne ustawienie kodowania znaków. Serwer MySQL dostępny jest dla wszystkich popularnych platform systemowych i różnorakich architektur procesorów. Jest dostępny także w wersji źródłowej, co umożliwia skompilowanie go dla dowolnej innej platformy.

Newsletter

Jest to elektroniczna forma biuletynu, który jest rozsyłany do prenumeratorów za pomocą poczty elektronicznej. Obecnie, dawniej bardzo popularna, papierowa forma kserowanych newsletterów znajduje się w zaniku i wypierana jest przez coraz powszechniejsze wersje elektroniczne. Dzięki newsletterom, w formie części lub całości tekstu, internauci mogą zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami.

PDF

Jest to przenośny format dokumentu (z ang. Portable Document Format). Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych.

Perl

Perl to interpretowany język programowania autorstwa Larry'ego Walla przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, ale doskonale radzący sobie z wszystkimi potrzebami programisty czy administratora systemu. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.
Perl to wolne oprogramowanie, dostępne pod licencjami GPL i artystyczną. Perl jest dostępny dla wielu systemów operacyjnych, lecz jego naturalne środowisko to Unix i jego pochodne. Rośnie popularność Perla w środowisku Microsoft Windows.

PHP

PHP - obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do uruchamiania skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+). Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux - LAMP, w Windows - WAMP).

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

Podejście to różni się od tradycyjnego programowania proceduralnego, gdzie dane i procedury nie są ze sobą bezpośrednio związane. Programowanie obiektowe ma ułatwić pisanie, konserwację i wielokrotne użycie programów lub ich fragmentów.

SaaS

Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) – to jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Dzięki temu rozwiązaniu obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z Klienta na dostawcę. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia jego ciągłości działania.
Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastruktura informatyczna oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji.

Scrum

Jest to iteracyjna metodyka prowadzenia projektów, zaliczana do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. Istotą tej metodyki jest rozwój produktu podzielony na krótsze etapy nazywane sprintami. Mogą one trwać od dwóch do sześciu tygodni i następują bezpośrednio po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad projektem jest w stanie dostarczyć działający prototyp. Metodyka Scrum jest często stosowana podczas tworzenia i rozwijania systemów informatycznych.

SEM

SEM to Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach. Są to wszystkie działania promocyjne (kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW), które mają na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i płatnych) wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa / frazy kluczowe wpisywane przez użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki.

SEO

SEO jest skrótem pochodzącym od angielskiego Search engine optimization, które oznacza optymalizację dla wyszukiwarek internetowych. SEO są to wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i wyrażeń kluczowych.

Silnik przeglądarki internetowej

Silnik przeglądarki internetowej (ang. layout engine lub rendering engine) — silnik wyświetlania (tzw. renderowania) stron internetowych wykorzystywany głównie przez przeglądarki internetowe. Jest oprogramowaniem odpowiadającym za przetwarzanie zawartości stron internetowych (kod HTML, XHTML, grafika, skrypty) oraz ich elementów formatujących (arkusze CSS i XSL), a następnie renderowanie rezultatu.

Termin „silnik przeglądarki internetowej” stał się szczególnie popularny z chwilą opublikowania przez Mozilla Foundation silnika Gecko jako komponentu, dostępnego niezależnie od przeglądarki.

Najpopularniejszym silnikiem, ze względu na procent internautów korzystających z używającej go przeglądarki, jest Trident dla Internet Explorera. Powszechnie znana jest jego niedoskonałość w obsłudze technologii takich jak CSS czy PNG, zbyt duża tolerancja błędów w kodzie czy powolne renderowanie stron.

Poszczególne silniki renderujące różnią się od siebie, co może doprowadzić do sytuacji, w której jedna strona wygląda inaczej w różnych przeglądarkach.

Smarty

Smarty – obiektowa biblioteka skryptów służąca do tworzenia szablonów dla aplikacji PHP. Pozwala na separację logiki aplikacji (PHP) od jej warstwy prezentacyjnej (HTML).
Smarty działa poprzez umieszczanie w szablonach znaczników, które następnie są zastępowane generowaną przez aplikację treścią. Pakiet umożliwia stosowanie struktur kontrolnych (decyzyjnych, pętli, itp). System Smarty cechuje się wysoką wydajnością dzięki kompilowaniu szablonów do postaci skryptów php, a także wbudowanemu systemowi buforowania.
Smarty jest pakietem o otwartym kodzie źródłowym, udostępnianym na zasadach licencji Lesser GPL. Można w łatwy sposób wzbogacać jego funkcjonalność poprzez wtyczki.

Spam

Niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej.

SQL

SQL (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.
Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych (DBMS).

SVG

SVG (ang. Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), nieobwarowany licencjami i patentami.

Format SVG powstał z myślą o zastosowaniu na stronach WWW. Używany jest również jako niezależny od platformy systemowej format grafiki wektorowej. SVG należy do rodziny XML, więc może być integrowany z innymi językami, jak na przykład XHTML.

Typo3

TYPO3 - jeden z najbardziej zaawansowanych, darmowych open-source'owych systemów CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią), dostępny na zasadach licencji GNU General Public License. Powszechnie uważany za wyjątkowo skomplikowany i trudny w obsłudze (pogląd ten dotyczy zwłaszcza wersji poniżej 4.0), co niekoniecznie jest prawdą. Napisany w PHP, domyślną bazą danych jest MySQL, ale istnieje możliwość wykorzystania innych systemów bazodanowych.

W3C

World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.

W3C jest obecnie zrzeszeniem ponad 400 organizacji, firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata. Publikowane przez W3C rekomendacje nie mają mocy prawnej, nakazującej ich użycie, lecz wpływ samej organizacji nie pozwala się z nimi nie liczyć.

W3C składa się z szeregu zespołów dyskusyjnych, które zajmują się konkretnymi zadaniami. W zespołach tych zasiadają eksperci z firm oraz wszelkich organizacji będących członkami W3C, które są zainteresowane ustanowieniem danego standardu. Organizacja lub firma chcąca dołączyć do W3C musi ją wesprzeć finansowo (roczna opłata, zależnie od rodzaju organizacji, wynosi od 10 000 do 50 000 USD). Obecnie do W3C należy ponad 400 rozmaitych organizacji, od uczelni i stowarzyszeń webmasterów począwszy, a na ogromnych firmach (np. Microsoft) kończąc.

Webmaster

Webmaster (ang. mistrz sieci) – szeroki termin, do niedawna oznaczający jedną osobę zajmującą się projektowaniem, kodowaniem, szatą graficzną oraz aktualizacją witryny internetowej. Witrynę WWW webmaster wykonuje na zamówienie osoby (firmy), która chce zaistnieć w sieci internetowej. Może to być jednorazowe zlecenie i wtedy praca kończy się z chwilą zaakceptowania projektu przez zamawiającego oraz umieszczenia witryny na wskazanym serwerze. Usługa może mieć też charakter ciągły – wtedy webmaster aktualizuje i rozbudowuje stronę zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zleceniodawcy. Profesjonalnie przygotowana strona powinna być przygotowana w zgodzie ze standardami określonymi przez W3C.

XHTML

XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.

XHTML/1.0 nie jest następcą HTML, a jedynie przedstawieniem HTML 4.01 w postaci XML. XHTML/2.0 miał być następcą HTML, niekompatybilnym wstecz, ale ze względu na słabe przyjęcie XHTML przez przeglądarki i narzędzia, W3C zadecydowało o kontynuowaniu linii XHTML/1.0 i HTML 4 jako XHTML 1.1 i HTML 5.

XML

XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) - uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu. XML jest rekomendowany oraz specyfikowany przez organizację W3C.
Rozwiążemy każdy problem.
Skontaktuj się z nami!

Wypełnij wymagane pola!

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!